Finansiella myndigheter - skapar stabilitet

Finansiella Myndigheter Ett antal myndigheter med olika roller hjälper till att skapa stabilitet i det finansiella systemet, upprätthålla ett fast penningvärde, hantera statsskulden, sätta reporäntan, främja konsumentskyddet och driva in skulder mm.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken och har som mål att upprätthålla ett fast penningvärde, bl.a. genom att bekämpa inflation. Banken har även i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Detta görs genom att utveckla regler och kontrollera att företagen följer dem. FI analyserar också risker i det finansiella systemet samt stärker konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Riksgälden

Riksgälden är en myndighet under Finansdepartementet som har fått sitt namn från ”gäld", ett gammalt svenskt ord för skuld, dvs. rikets skuld. I deras uppdrag ingår att vara statens internbank, ta upp lån och förvalta statsskulden samt ge statliga garantier och lån. Utöver detta ska de främja konsumentskyddet och stabiliteten i det finansiella systemet. De ansvarar för insättningsgarantin, investerarskyddet och hantera statligt stöd till banker.

Kronofogden

Kronofogden är en myndighet vars uppdrag är att opartiskt skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är deras uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem och att den som har en skuld ska få vägledning för att kunna reda ut sin situation. Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta, därför arbetar Kronofogden förebyggande för att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta. Deras uppdrag är: indrivning av obetalda fordringar, betalningsföreläggande (hjälpa den som har pengar att kräva att få sin skuld fastställd i formell mening), skuldsanering samt tillsyn i konkurs (Kronofogden är tillsynsmyndighet för konkursförvaltningen).
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån