Ekonomitermer - vad betyder begreppen inom lån?

frågor om ekonomitermer

Amortering: Avbetalning på lån. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Beroende på låneform sker amorteringen på olika sätt, de vanligaste är:

  • Amorteringsfritt: Hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar sker under tiden.
  • Rak amortering: Amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden då kapitalskulden (och därmed räntan) minskar.
  • Annuitet: En konstant summa betalas vid varje betalningstillfälle för ränta plus amortering. Eftersom räntedelen av detta belopp minskar över tiden (i takt med avbetalningen) ökar amorteringsdelen.

Amorteringsplan: En plan för hur ett lån ska återbetalas.

Annuitetslån: Ett lån där återbetalningarna (ofta månadsvis eller kvartalsvis) är lika stora under hela låneperioden.

Aviseringsavgift: En avgift som en låntagare får betala för att få ett inbetalningskort hemskickat.

Betalningsanmärkning: En anteckning hos ett kreditupplysningsföretag (inte Kronofogden) om att en person inte har skött sina betalningar.

Blancolån: Lån utan säkerhet, dvs. det som idag kallas privatlån.

Bolån: Ett lån till bostad där bostaden pantsätts som säkerhet får långivaren.

Bolånetak: Under hösten 2010 infördes det så kallade bolånetaket som innebär att det är möjligt att låna upp till 85% för att köpa bostad. Detta innebär att den resterande delen (15%) ska läggas som kontantinsats/handpenning.

Borgensman: Borgensman kallas numera oftast för medsökande på ett lån. Lånet beviljas inte endast till dig utan det krävs ytterligare en låntagare. Den som blir din borgenär/medsökande har alltid ett personligt ansvar för att lånet betalas.

Borgenär: Långivare, den som låntagaren står i skuld till, dvs. banken. Denna har en fordran på låntagaren till dess att lånet är betalat.

Bottenlån: Ett lån mot säkerhet med bästa förmånsrätt i fastighet eller tomträtt, i regel inom 75 % av pantvärdet.

Bunden ränta: Se fast ränta.

Dagslån: Ett lån som banker och andra finansinstitut upptar emellan sig eller från Riksbanken från en bankdag till nästa. Vid tillfälliga kassaöverskott lämnar bankerna dagslån till Riksbanken.

Dagslåneränta: Räntan på bankers och andra finansinstituts dagslån i Riksbanken eller hos varandra.

Denuntiation: Meddelande till en låntagare från en långivare att lånet övertagits av en ny part och att framtida betalningar ska ske till denna.

Effektiv ränta: Den ränta som en placering kan väntas ge, eller ett lån kostar, per år med hänsyn till alla villkor och avgifter. Dvs. hur stor den totala kostnaden för lånet är inklusive alla avgifter.

Fast ränta: fast ränta Fast ränta som inte ändras under avtalad tidsperiod.

Fordran: Den del av låneavtalet som borgenären besitter.

Förfallodag: Den dag då ett lån eller en faktura senast ska betalas.

Förtidslösa lån: Innebär att man löser ett lån innan dess bindningstid gått ut.

Gäldenär: Låntagare.

Kontantinsats: Den del av en köpeskilling som betalas kontant och som inte kan lånas upp.

Kredit: Uppskov med betalning till senare tillfälle. Kan även betyda lån eller möjlighet att låna (ge kredit).

Kreditprövning: Bedömning av en potentiell låntagares möjligheter att betala tillbaka det sökta lånet.

Kreditupplysning: Långivare vill veta hur låntagarens finansiella situation ser ut och begär därför en kreditupplysning. Den innehåller information om inkomst, tillgångar och skulder, ev. fastighetsinnehav, ev. betalningsanmärkningar, antal genomförda kreditupplysningar och civilstånd. Privatpersoner får alltid en kopia med posten när någon tagit en kredit men juridiska personer (t.ex. aktiebolag) får det inte.

Låneavtal: Ett avtal som innehåller vad som gäller mellan långivare och låntagare. I låneavtalet specificeras alla villkor, bl.a. vilket typ av lån det är.

Löptid: Kallas även för kredittid och syftar på tidsperioden från den dag då man tecknade lånet fram till den dag då lånet ska vara fullständigt återbetalt.

Marknadsränta: Den ränta man betalar vid ett lån på den öppna marknaden.

Medlemslån: Kredit från långivare till en fackligt ansluten löntagare.

Månadskostnad: Total kostnad för ett lån per månad, dvs. ränteutgifter + avgifter.

Nominell ränta: Oftast är det den årliga nominella räntan som anges. Utöver detta tillkommer eventuella avgifter.

Pant: I en del fall måste en egendom tas som säkerhet för ett lån - en pant. Om du inte betalar som du ska på lånet kan borgenären ha rätt att ta över ägandeskapet av panten. Det finns två huvudsakliga panter: lös egendom, t ex en bil, och fast egendom, ett hus eller bostadsrätt.

Pantsättning: Att lämna exempelvis ett pantbrev som säkerhet för ett lån.

Privatlån: Ett lån utan säkerhet som är avsett för konsumtion.

Rak ränta: Innebär att låntagaren under hela låneperioden betalar ränta på det ursprungliga lånebeloppet. Vid ränteberäkning tas alltså ej någon hänsyn till amorteringarna.

Ränta: Priset som en kreditgivare tar för att tillhandahålla en kredit procent på det utlånade kapitalet. Priset för utlånat kapital kallas räntesats eller räntefot och anges vanligtvis i procent per år.

Räntejustera: Att ändra räntan på ett lån med bunden ränta. Justering sker vid avtalade tidpunkter.

Ränteskillnadsersättning: Ersättning som långivaren har laglig rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån i förtid.

Rörlig ränta: rörlig ränta Räntan styrs av marknaden och kan ändra sig kontinuerligt. För bolån erbjuder inga banker helt rörlig ränta idag. Istället kallar de räntan för rörlig när ett lån har en kort löptid på 3 månader, trots att räntan faktiskt är bunden i 3 månader.

Serielån: Ett lån där amorteringstakten förändras under lånets löptid.

Skuldebrev: Kallas även för revers. Ett dokument som anger att den som lånar pengar (gäldenären) ska betala tillbaka pengar till den som lånar ut (borgenären).

Topplån: Ett lån som läggs ovanpå ett bottenlån och som tas för att täcka kontantinsatsen på ett bostadsköp (15%). Detta lån har en högre risk och därmed högre ränta.

Ägarhypotek: Föreligger när pantbrev för lån inte alls eller bara delvis är utnyttjat för pantsättning.

Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån